ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
2,363
เดือนที่แล้ว
2,947
ปีนี้
21,330
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
99,470
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191
ลำดับรายการวันที่
21ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
22ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสองแคว 25641 ต.ค. 2563
23นโยบายคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
24ข้อบังคับเทศบาลตำบลสองแคว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
25ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลฯ 25641 ต.ค. 2563
26ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25631 ต.ค. 2563
27ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 2563
28หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
29ประกาศเทศบาลตำบลสองแควเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสองแคว9 ก.ย. 2563
30ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256329 เม.ย. 2563
31ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25631 เม.ย. 2563
32ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข30 ม.ค. 2563
33ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสองแคว9 ต.ค. 2562
34ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 25621 ก.ค. 2562
35ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 256210 มิ.ย. 2562
36ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการจำนวนวันลาฯ1 ต.ค. 2561
37ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2561
38ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม)14 ธ.ค. 2555
39ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2555
40ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 25531 ต.ค. 2555

|< << 12 3   >>  >|