ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจด้าน ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561   ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [NAN %]
ดี [NAN %]
ปานกลาง [NAN %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน NAN%
  • ดี  = 0 คะแนน NAN%
  • ปานกลาง  = 0 คะแนน NAN%