ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมาติดต่อราชการ หน่วยงานกองช่าง
ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561   ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
ดีมาก1 [100 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด1

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • ดีมาก  = 1 คะแนน 100%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%