ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมาติดต่อราชการ หน่วยงานกองคลัง
ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2561   ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
ควรปรับปรุง [0 %]
ดีมาก2 [100 %]
พอใช้ [0 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด2

  • ควรปรับปรุง  = 0 คะแนน 0%
  • ดีมาก  = 2 คะแนน 100%
  • พอใช้  = 0 คะแนน 0%