ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2561   ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
รายการคะแนน
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด